Stránky

Parkovanie 2019

Drahí občania, blíži sa čas keď sa naši zvolení zástupcovia opäť budú zaoberať problematikou parkovania v Prešove.
S napätím očakávame s čím prídu, či nebodaj s niečim lepším ako to bolo v minulosti, máme však mnoho dôvodov sa domnievať, že to bude polovičaté riešenie nie v prospech občanov.
7.5. sa Komisia pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie na svojom zasadaní má zaoberať.

Dôvodová správa uvádza:

"Materiál predpokladá realizáciu regulácie statickej dopravy pri bytových domoch na jednotlivých sídliskách mesta Prešov zavedením plateného parkovania na vymedzenom území mesta Prešov rozdeleného na 17 zón, v ktorých bude platiť šesť tarifných pásiem. Súčasný spôsob regulácie statickej dopravy je dnes zavedený iba v centrálnej mestskej zóne mesta Prešov. Zavedením regulovaného parkovania a zavedením parkovacích miest pre rezidentov a návštevníkov jednotlivých zón sa zlepšia podmienky pre vozidlá obyvateľov bytových domov v jednotlivých obytných zónach mesta na sídliskách. V nemalej miere k tomu prispejú aj novovytvorené parkovacie miesta, ktorých realizácia sa pripravuje v tomto roku . Nakoľko navrhované zmeny zásadným spôsobom menia doterajší mestský parkovací systém, odporúča sa prijať nové VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov, ktoré by nahradilo súčasné VZN č. 2/2014 a jeho novelu č. 18/2015, a to s účinnosťou od 1. 7. 2020. Na základe toho sa odporúča schváliť predložený návrh nového všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov."

Najzábavnejšia je časť o tom, ako siahnutie hlbšie do vrecák zlepší situáciu občanov.

V podstate návrh počíta s rovnakým počtom zón ako ten predošlý a obmedzí tak parkovanie občanom nielen vo vzdialených ale i susedných zónach. O rozdelení zón ste mali možnosť čítať už v jednom z predošlých článkov.

Každú časť VZN si samostatne preberieme v jednotlivých článkoch tak sa nezabudnite prihlásiť na odber noviniek...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára