Stránky

Nové pravidlá podľa VZN o parkovaní (časť I.)

Ako sme spomínali v predošlom článku, dňa 19.6. 2019 boli na mestskom zastupiteľstve odsúhlasené nové pravidlá pre parkovanie na území mesta Prešov.

To, že k odsúhlaseniu tohto VZN bolo treba inak opozičných klubov, ktoré zázračne došli k zhodnému názoru je dôkazom toho aké silné a nevypočítateľné vedia byť politické dohody.

Prinášame niekoľko dostupných informácií a neskôr aj novú verziu VZN.

Prvé využitie v praxi by sme mali badať už o rok - ale len v centrálnej časti mesta. na sídliskách, by mali byť tiet pravidlá zavedené až o rok neskôr. je to informácia pomerne nová, nakoľko sa presné časové úseky zavádzania VZN do praxe doteraz nespomínali.

Spomínaný rok by mal byť využitý na dobudovanie kapacít a len v centre by sa malo jednať o takmer 1000 nových parkovacích miest. Ako to chce radnica dosiahnuť nie je nikde uvedené ale veľmi radi si na tento počin počkáme. Počas ďalších 12 mesiacov by malo pribudnúť dostatok parkovacích miest na sídliskách tak, aby sa rezidenčné parkovanie dalo v plnom rozsahu spustiť do 24 mesiacov od odsúhlasenia VZN. Veľa šťastia s tým.

Poslanec Dupkala podal protinávrh aby bolo rokovanie o tomto VZN stiahnuté z rokovania, avšak takmer jednohlasne bol tento návrh zamietnutý. ZA boli len poslanci Dupkala a Eštočák.

Rovnako neprešiel protinávrh poslankyne Langovej, aby sa nemenil súčasný čas spoplatnenia v centrálnej mestskej zóne, t.j. aby sa platilo len do 17:00 ako je tomu v súčastnosti a nie do 18:00 ako je to v novom VZN a oslobodenie od platenia v sobotu, rovnako ako je tomu dnes.

Už keď nič, tak aspoň pekne dopletieme občanov, roky zvyknutých na súčasné časy spoplatnenia.

Ďalšou úpravou, ktorú odsúhlasila komisia je platnosť PK naprieč niektorými susednými zónami. V praxi to znamená, že PK obyvateľov Solivaru a Švábov (3 zóny) bude platná vo všetkých troch zónach. PK obyvateľov Sídliska II (2 zóny) bude platná v oboch zónach a PK obyvateľov Sídliska III (3 zóny) bude platná vo všetkých troch zónach. Na obyvateľov tretieho najväčšieho sídliska na Slovensku - Sekčov (3 zóny) - sa pri rozširovaní platnosti kariet aj do iných zón ale už zabudlo. Zrejme je to sídlisko dobré len na stavbu obchodných centier a otvárenie kasín a herní!!! Hanba poslancom tejto mestskej časti ktorí veľkodušne zahlasovali ZA prijatie tohto VZN a navyše nemali ani toľko odvahy aby predniesli protinávrh ako poslanci z iných VMČ. Ďalší dôkaz diskriminačnej politiky tohto VZN!

V ďalšom rade bola odsúhlasená aj zmena ceny karty pre tretie auto v byte z avizovaných 300 na 150 Eur.

Poslanci zahlasovali aj za zriadenie tzv. fondu mobility, ktorý je v iných slovenských mestách už realitou. 30% z príjmov za parkovanie by malo byť príjmom práve v prospech tohto fondu.

Dôležitým, a vítaným bodom, je aj fakt, že každá zóna pred spustením plateného parkovania naživo musí byť osobitne posúdenia čo sa týka do pripravenosti a následne odsúhlasená na mestskom zastupiteľstve. Uvidíme, ako vážne tento bod zoberú poslanci ak takáto situácia nastane. Samozrejme za predpokladu, ak primátorka mesta toto VZN podpíše...

Čo sa to dnes stalo... (19.6.2019)

Dnes, na zasadaní mestského zastupiteľstva poslanci prerokovávali o.i. aj návrh nového znenia VZN o dočasnom  na území mesta Prešov (VZN).
Po dlhej rozprave a niekoľkých poradách, nakoniec toto hlasovanie prešlo a tak sa občania môžu tešiť na tzv. poriadok v parkovaní.
Záznam tohto zasadania si môžte prezrieť na stránke mesta Prešov - TU.
Po dlhom a nudnom predstavení tohto paškvilu vedúcim odboru dopravy p. Ondirkom, nasledovali vystúpenia poslancov. Niektoré vecné, iné scestné, každý si mohol povedať čo chcel.
Zaujímavý bol napr. názor poslanca Benka, ktorý jasne prejavil nespokojnosť s tým, že okrem zaplatenia PK, musia občania platiť zakaždým keď sa zastavia v inej zóne, t.j. odvoz detí do školy, na krúžky, na návštevu. Presne to čo občanom na tomto VZN vadí.
Humorný komentár P. Ondirka spočíval v priam jednoduchom riešení - kúpiť si nerezidentskú kartu do zóny ktorú pravidelne navštevuje za úžasne zľavnených 125 Eur. No nekúp to! Presne typ (ne)odpovede aký sa dostal od spomínaného aj k niektorým pripomienkam VZN.
Zrejme to ale s námietkami p. Benka nebolo až také vážne, keď nakoniec pri hlasovaní hlasoval ZA.

Vystúpenie poslanca Dupkalu, ktorý ako jediný bol ostro proti tomuto VZN bolo hlasom nevypočutých občanov, ktorí skôr ako začnú platiť v Prešove doslova na každom kroku, chcú mať garancie, či už v podobe voľného parkovacieho miesta.

Po niekoľkohodinovej rozprave si dali poslanci a príslušní predkladatelia prestávku aby zapracovali niektoré pripomienky a pozmeňujúce návrhy poslancov. Tie boli v poobedňajších hodinách tiež schválené.

Celé znenie už schváleného VZN Vám tu určite prinesieme už čoskoro.

Nateraz Vám prinášame mená tých, ktorí neváhali za dokument, ktorý je síce potrebný, no je v znení, ktoré nie je hodné podpory zahlasovali:


Mesto Prešov má teraz rok na to, aby prišlo s prevádzkovým poriadkom, osadilo potrebné značenie a pripravilo všetko na to, aby mohlo budúci rok spustiť chaos...

Pripomienkovanie VZN o parkovaní

V súčastnosti si môžu občania prezrieť dokumenty k zajtrajšiemu zasadaniu na tomto linku.

Okrem materiálov na prerokovanie sa tam nachádza aj veľmi zaujímavý dokument - pozrieť/stiahnuť  - a tým je vyhodnotenie Pripomienok občanov.

Arogancia moci v priamom prenose. Vecné protiargumenty občanov boli zametené pod koberec a priamo ignorované. Väčšinou za pomoci formulky:
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Takže obsah časti 41 pripomienok nebol vzatý do úvahy a namiesto toho odignorovaný za pomoci takejto formulky.

Očakávať, že bežný občan podá právne správnu pripomienku je prinajmenšom naivné, no zároveň nespravodlivé.
Prešov so zdravým rozumom - to je to čo občania Prešova potrebujú. Nie argumentáciu právnymi formulkami, ale použitie zdravého, sedliackeho rozumu.

Ako jeden z príkladov si uveďme asi najpolopatistickejšie vyjadrený názor občanov:

D.K. Som absolútne proti plateniu za parkovanie, aj z dôvodu, že mladé rodiny s deťmi nemajú peňazí nazvyš, aby si mohli dovoliť platiť nezmyselné parkovanie.

No odpoveď už nemá s jasnou odpoveďou nič spoločné:
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Ďakujeme kompetentným, že sa tomuto a ďalším názorom (mnohých) občanov absolútne nevenovali.

Ako ďalší príklad, priam výsmechu uvádzame:
J.F. Nové znenie VZN predpokladá rozdelenie do 17 rezidentských lokalít. Občania nesúhlasia s týmto rozdelením, nakoľko v jednotlivých zónach nie je dostatok parkovacích miest pre všetkých občanov s trvalým bydliskom v danej rezidentskej zóne a tak by dochádzalo k situácii, keď občan s platnou rezidentskou kartou nemôže v rámci tejto zóny zaparkovať svoje vozidlo. Následne nie je známe, čo v takej situácii môže občan robiť keďže zaparkovanie v inej rezidentskej zóne bude preňho pokutované i keď sa bude jednať o geograficky najbližšie miesto.

Opäť, odpoveď začína už známou formulkou, no tentokrát je doplnená - a keby radšej nebola - "neodpoveďou":
Pripomienke sa nevyhovuje, nie je pripomienkou v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Poznámka : Rezident jednej zóny môže zaparkovať v inej zóne a zaplatí ako nerezident s 50% zľavou na 1. hodinu

Zdravý rozum ostáva stáť, keď odpovedáte na niečo, na čo sa Vás nikto ani nepýtal. Čiže, keď nenájdete voľné parkovacie miesto v zóne kde to máte parkovacou kartou zaručené bezplatne (?), môžte zaparkovať v inej a to s neuveriteľnou zľavou 50% na neuveriteľnú 1. hodinu. Normálny občan sa opýta - a čo s ďalším časom? ja potrebujem parkovacie miesto dlhodobejšie! Po prvej hodine čo?

Arogancia moci v priamom prenose je aj neuvedenie všetkých pripomienok, napriek faktu, že ich prijatie v stanovenom termíne bolo potvrdené podávajúcemu elektronicky prostredníctvom e-mailu.

Hlasovanie o prijatí tohto VZN je už zajtra a tak našim zvoleným zástupcom želáme len aby sa priklonili k zdravému rozumu a pri hlasovaní použili práve ten a počúvli hlasy svojich občanov.

Už čoskoro...

Drahí spoluobčania, najmä tí,ktorí už majú dosť platenia a zdražovania.
10.6. je deň, keď bude ukončená možnosť pripomienkovať novú verziu VZN o parkovaní. Následne bude 19.6. toto VZN prerokovávané na zasadaní Mestského zastupiteľstva.

Vyzývame týmto všetkých nespokojných občanov, aby sa daného rokovania zúčastnili a vyjadrili tým svoj názor a postoj.

Ak dôjde k hlasovaniu o tomto nezmysle, ktorý namiesto poriadku v parkovaní prinesie do nášho mesta hnev a nadávky občanov, budú mená poslancov hlasujúcich za túto krádež zverejnené na našom blogu ale i na všetkých dostupných sociálnych sieťach.
Stále je tu možnosť, že tak ako v minulosti, bude tento bod stiahnutý z rokovania.

Zároveň dúfajme, že poslanci si spomenú na svoj etický kódex a budú sa riadiť rozumom, nie straníckou príslušnosťou či nebodaj inými nekalými záujmami.


Pripomienkovanie VZN

Drahí občania, nová verzia VZN o parkovaní na území mesta Prešov je vyvesená na úradnej tabuli mesta a je možné ju pripomienkovať do pondelka 10. júna.

Svoje pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: t.j. :

Ing. Stanislav Ondirko vedúci Odbor dopravy a životného prostredia 
Jarková č. 24 
080 01 Prešov 
stanislav.ondirko@presov.sk

Celý dokument si môžte stiahnuť na stránke: https://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=610%3A0%3A&F144134001=5003